Practicalities

You´re still welcome to apply!  Qualified applicants are called in for an interview. Our interview process and screening of candidates will then be ongoing until we have found the right 28 candidates for our next dream team. We´ll also arrange a waiting list if necessary.

 

NB! The entire admission process, including the written application and interview, is conducted in Norwegian.

Our admission process

 1. Apply for admission by filling out and submitting our application form.
 2. Qualified applicants are summoned for an interview.
 3. The interview is conducted by one of our staff members at the school, or via Skype if you´re abroad (see below for details regarding the interview).
 4. After an evaluation of all the candidates you receive answer on your admission (yes/no/waiting list), approximately 2-4 weeks after the interview depending on the date you met us.
 5. If you qualify through the process you will receive an offer with a study contract (or to sign up on our waiting list if we currently have a full team).
 6. When we receive a completed and signed contract from you within the deadline (usually one week), we confirm that it has been received and that your admission is secured.
 7. You will then receive all necessary information for attending the studies, so you can apply for student loans in Lånekassen, plan summer vacation / work, find housing if you are moving, etc.

About the interview

Qualified applicants will be invited for an interview. Through this conversation we want to get an impression of you as a person, your background and motivation for applying for the education. In addition, you get the opportunity to ask us about the study. We will contact you for the interview if we have received, qualified and selected your application. Answers are is given within a few weeks after the interview (see points over regarding the admission process).

Deadline / main admission

You´re still welcome to apply! Our admission process is ongoing until we have found and signed the right candidates, and new applicants will be called in for an interview. We will also put up a waiting list. Go to application form.

Admission requirements

Many of our students have a higher education, other vocational training or work experience. The formal minimum qualifications are completed secondary education (videregående opplæring) or the equivalent (tilsvarende realkompetanse). The average age of our students is approximately 26 years. The education does not require any special knowledge about project management or leadership.

Price

The tuition fee for the education is 58,000, – NOK per semester, totaling 116,000, – NOK for the entire school year / course. The price includes exam fees, but not textbooks and equipment. Registration fee of 1,850 NOK comes in addition to the tuition fee. Payment for the tuition is coordinated with Lånekassens deadlines for the payment of loans and grants at the start of the semester in August / September and January / February.

Loans and grants

The Education is approved as a college graduate education (fagskole) by NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen / Norwegian Agency for Quality Assurance in Education), and qualifies for loans and grants from Lånekassen. As a student at Emergence you will typically receive ca. 175,000 – in support (if you qualify for loans and grants) from Lånekassen. Once you have secured admission to our program, you can apply for loans and grants through Lånekassens website.

Participation

The program lasts for one year and is a full time study over two semesters. The program will commence in late August and end in mid-June. It is compulsory teaching / project between the hours 09.00 to 16.00 every weekday except holidays. The school practice normal autumn break, Christmas break, winter break and Easter holidays.

 

Contact us for information and guidance!

FAQs

Slik er vår opptaksprosess

 1. Søk om studieplass ved å fylle ut og sende inn vårt søknadsskjema.
 2. Vi innkaller til intervjusamtale når vi har mottatt din søknad.
 3. Du møter oss til en intervjusamtale på skolen, evt. Skype hvis du befinner deg i utlandet e.l. under opptaksprossen (se punkt nedenfor om intervjusamtalen).
 4. Etter en faglig vurdering av alle kandidatene gir vi svar på opptak (ja/nei/venteliste), ca. 2-4 uker etter intervjusamtalen avhengig av hvor tidlig i prosessen du har vært inne.
 5. Hvis du går videre i prosessen mottar du et skriftlig tilbud om studieplass (evt. tilbud om å stå på venteliste hvis vi for øyeblikket har fullt kull).
 6. Når vi mottar en utfylt og signert studiekontrakt fra deg (vanligvis innen én uke), gir vi en bekreftelse på at denne er mottatt og at studieplassen er din.
 7. Deretter får du tilsendt nødvendig informasjon fram mot studiestart, slik at du kan søke om studielån i Lånekassen, planlegge sommerferie/jobbing, finne bolig hvis du skal flytte osv.

Om intervjusamtalen

Kvalifiserte søkere blir kalt inn til en intervjusamtale. Gjennom samtalen ønsker vi å få et inntrykk av deg som person, din bakgrunn og motivasjon for å søke på utdanningen. I tillegg får du anledning til å stille oss spørsmål om utdannelsen. Vi tar kontakt for avtale om intervjusamtale når vi har mottatt din søknad. Svar på opptak gis vanligvis noen uker etter intervjusamtalen (se punkter over om opptaksprosessen).

Søknadsfrist/hovedopptak

Du kan fremdeles søke om studieplass hos oss! Vi har løpende opptak i tiden frem mot skolestart og søkere vil blir fortløpende kalt inn til intervju. Det blir satt opp venteliste hvis studiet blir fulltegnet. Gå til søknadsskjema

Opptakskrav

Mange av våre studenter har høyere utdanning, annen fagskoleutdanning eller arbeidserfaring. Det formelle minimumskravet er gjennomført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Gjennomsnittsalderen for våre studenter er ca. 26 år. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper om prosjektledelse eller ledelse.

Pris

Pris for utdanningen er kr 58.000,- per semester, totalt kr 116.000,- for hele skoleåret/studiet. Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke lærebøker og utstyr. Registreringsavgift på kr 1.850,- kommer i tillegg til studieavgiften. Betaling av semesteravgift til skolen er koordinert ift Lånekassens frister for utbetaling av lån og stipend ved semesterstart i august/september og januar/februar.

Lån og stipend

Utdannelsen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. En vanlig student hos oss vil totalt få ca. kr 175.000,- i støtte (lån og stipend) fra Lånekassen. Når du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend via Lånekassens hjemmesider.

Gjennomføring

Utdanningen er ettårig og gjennomføres på heltid over to semestre. Studiet har oppstart i slutten av august og avslutning i midten av juni. Det er obligatorisk undervisning/prosjekt mellom kl. 09.00-16.00 hver ukedag utenom ferier. Skolen praktiserer normal høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller veiledning!

Vanlige spørsmål og svar