Practicalities

You can file an application to be on the next team until the 15th of April 2018 at 23:59. This will be followed by interviews of qualified applicants.

 

The entire admission process, including the written application and interview, is conducted in Norwegian.

Our admission process

  1. Apply for admission by filling out and submitting our application form.
  2. After the main admission deadline the most qualified applicants are contacted for interviews.
  3. A interview is conducted with you by the staff at the school. (see below for details regarding the interview).

– After a professional assessment you receive answers on your admission (yes / no), approximately 2-4 weeks after the interview.

–  If it is a positive answer you are asked whether you want to receive a written offer of admission.

– If so, you receive a study contract from us and return it completed within the deadline to secure your admission.

– When we receive a completed and signed contract from you, we confirm that it has been received and that your admission is secured.

– You will then receive all necessary information for attending the studies, so you can apply for student loans in Lånekassen, plan summer vacation / work, find housing if you are moving, etc.

About the interview

Qualified applicants will be invited for an interview. Through this conversation we want to get an impression of you as a person, your background and motivation for applying for the education. In addition, you get the opportunity to ask us about the study. We will contact you for the interview if we have received, qualified and selected your application. Answers are is given within four weeks after the interview (see points over regarding the admission process).

Deadline / main admission

The education has its main admission deadline on the 18th of April in 2017. A waiting list is operated for qualified applicant not directly admitted. Go to application form.

Admission requirements

Many of our students have a higher education, other vocational training or work experience. The formal minimum qualifications are completed secondary education (videregående opplæring) or the equivalent (tilsvarende realkompetanse). The average age of our students is approximately 25 years. The education does not require any special knowledge about project management or leadership.

Price

The tuition fee for the education is 57,000, – NOK per semester, totaling 114,000, – NOK for the entire school year / course. The price includes exam fees, but not textbooks and equipment. Registration fee of 1,850 NOK comes in addition to the tuition fee. Payment for the tuition is coordinated with Lånekassens deadlines for the payment of loans and grants at the start of the semester in August / September and January / February.

Loans and grants

The Education is approved as a college graduate education (fagskole) by NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen / Norwegian Agency for Quality Assurance in Education), and qualifies for loans and grants from Lånekassen. For school year 2017-2018 a regular student totally receive ca. 175,000 – in support (loans and grants) from Lånekassen. Once you have secured admission to our program, you can apply for loans and grants through Lånekassens website.

Participation

The program lasts for one year and is a full time study over two semesters. The program will commence in late August and end in mid-June. It is compulsory teaching / project between the hours 09.00 to 16.00 every weekday except holidays. The school practice normal autumn break, Christmas break, winter break and Easter holidays.

 

Contact us for information and guidance

FAQs

Slik er vår opptaksprosess

  1. Søk om studieplass ved å fylle ut og sende inn vårt søknadsskjema.
  2. Vi innkaller til intervjusamtale når vi har mottatt din søknad.
  3. Du møter oss til en intervjusamtale på skolen (se punkt nedenfor om intervjusamtalen).

– Etter en faglig vurdering får du svar på opptak (ja/nei), ca. 2-4 uker etter intervjusamtalen.

– Du svarer oss muntlig på om du ønsker å motta et skriftlig tilbud om studieplass når vi kontakter deg.

– Du mottar evt. en studiekontrakt fra oss og returnerer denne i utfylt stand til skolen innen svarfristen, hvis du ønsker studieplassen.

– Når vi mottar en utfylt og signert kontrakt fra deg, gir vi en bekreftelse på at denne er mottatt og at studieplassen er din.

– Deretter får du tilsendt nødvendig informasjon fram mot studiestart, slik at du kan søke om studielån i Lånekassen, planlegge sommerferie/jobbing, finne bolig hvis du skal flytte osv.

Om intervjusamtalen

Kvalifiserte søkere blir kalt inn til en intervjusamtale. Gjennom samtalen ønsker vi å få et inntrykk av deg som person, din bakgrunn og motivasjon for å søke på utdanningen. I tillegg får du anledning til å stille oss spørsmål om utdannelsen. Vi tar kontakt for avtale om intervjusamtale når vi har mottatt din søknad. Svar på opptak gis ca. en uke etter intervjusamtalen (se punkter over om opptaksprosessen).

Søknadsfrist/hovedopptak

Utdanningen har hovedopptak 15. april. Deretter er det løpende opptak og venteliste når studiet er fulltegnet. Gå til søknadsskjema

Opptakskrav

Mange av våre studenter har høyere utdanning, annen fagskoleutdanning eller arbeidserfaring. Det formelle minimumskravet er gjennomført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Gjennomsnittsalderen for våre studenter er ca. 25 år. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper om prosjektledelse eller ledelse.

Pris

Pris for utdanningen er kr 57.000,- per semester, totalt kr 114.000,- for hele skoleåret/studiet. Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke lærebøker og utstyr. Registreringsavgift på kr 1.850,- kommer i tillegg til studieavgiften. Betaling av semesteravgift til skolen er koordinert ift Lånekassens frister for utbetaling av lån og stipend ved semesterstart i august/september og januar/februar.

Lån og stipend

Utdannelsen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. For skoleåret 2017-2018 vil en vanlig student hos oss totalt få ca. kr 175.000,- i støtte (lån og stipend) fra Lånekassen. Når du har fått studieplass kan du søke om lån og stipend via Lånekassens hjemmesider.

Gjennomføring

Utdanningen er ettårig og gjennomføres på heltid over to semestre. Studiet har oppstart i slutten av august og avslutning i midten av juni. Det er obligatorisk undervisning/prosjekt mellom kl. 09.00-16.00 hver ukedag utenom ferier. Skolen praktiserer normal høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller veiledning!

Vanlige spørsmål og svar